καταπατέω


καταπατέω
растаптываю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.